Havenreglement

Havenreglement

Artikel 1 Algemeen
• Dit haven reglement geldt voor de gehele jachthaven bestaande uit de haven, de bijbehorende terreinen en de bijbehorende gebouwen.
• In dit reglement wordt gesproken over degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven, hierna te noemen de havenmeester.

Artikel 2 Toegang jachthaven
• De toegang tot de jachthaven is verboden voor onbevoegden.
• Bezoekers, uitgezonderd vaste ligplaatshouders, dienen zich altijd eerst te melden bij de havenmeester.
• Eenieder die zich op het terrein van de jachthaven bevindt, dient ten alle tijden de aanwijzingen van de havenmeester of zijn personeel op te volgen.
• Eenieder die zich op het terrein van de jachthaven bevindt, dient ten alle tijden kennis te nemen van de geldende veiligheids-en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.

Artikel 3 Gedragsregels
• Eenieder die zich op de jachthaven bevindt is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan hinderlijk lawaai te maken.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan het water te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of andere milieuverontreinigende stoffen.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan (huis)dieren los te laten lopen.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan vaartuigen en/of auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet-biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid en/of met gehesen zeilen te varen.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan het vaartuig in onverzorgde staat te laten en/of niet behoorlijk af te meren.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan open vuur te gebruiken.
• Het is op de jachthaven niet toegestaan te zwemmen of te duiken.

Artikel 4 Afval
• Eenieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor bestemde afvalcontainers.
• Bijzondere afvalstoffen en chemisch afval kunnen bij de haven worden ingeleverd. Hiervoor kan een bijdrage in rekening worden gebracht.
• Ter verwijdering van olie, bilgewater, vet, chemisch afval of andere verwante afvalstoffen dient men de wijzigingen op te volgen van de havenmeester.
• In geval van overtreding is de havenmeester gerechtigd om de kosten van het verwijderen van de verontreinigingsstoffen in rekening te brengen bij de veroorzaker.

Artikel 5 Parkeren
• Parkeren is enkel toegestaan op het parkeerterrein.
• Laden en lossen bij de steigers is toegestaan. De auto dient daarna geparkeerd te worden op het parkeerterreinen.
• Auto’s staan altijd geparkeerd voor eigen risico.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en verzekeringen
• De havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij één en ander het gevolg is van schuld van de havenmeester.
• De verhuurder draagt geen zorg voor een verzekering voor huurders die een ligplaats houden.
• De huurder van de ligplaats draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering (minimaal WA-casco) van zijn eigen vaartuig.

Artikel 7 Schadelijk gedrag
• Eenieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat de schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van het havenreglement.

Artikel 8 Verbod werkzaamheden
• Het is niet toegestaan om op de ligplaats werkzaamheden te (laten) verrichtten, dit in uitzondering na overleg met de havenmeester.
• Het is niet toegestaan om steunen of stophout van gestalde vaartuigen weg te nemen.
• Het is niet toegestaan om vluchtwegen, steigers of nooduitgangen te blokkeren.
• Het is nimmer toegestaan te lassen en te slijpen of andere werkzaamheden te bezigen die open vuur veroorzaken waar dan ook op de jachthaven. Onderaannemers dienen hiervoor toestemming te vragen bij de havenmeester en de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

Artikel 9 Verbod commerciële activiteiten
• Het is niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de havenmeester, het afgemeerde of gestalde vaartuig tot voorwerp van commerciële activiteit te maken.
• Het is niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de havenmeester, het afgemeerde of gestalde vaartuig en/of toebehoren in de verkoop te zetten.
• Het aanbrengen of voeren van enige reclame, in welke vorm dan ook, is zonder toestemming van de havenmeester niet toegestaan.

Artikel 10 Gebruik ligplaats
• Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig met toebehoren in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester.

Artikel 11 Bijboot
• Indien de huurder van de ligplaats een bijboot heeft dan mag deze niet langer zijn dan de grootste breedte van het moederschip.

Artikel 12 Stilte tijden
Tussen ‘s avonds 22:00uur en ‘s ochtends 08:00uur is het niet toegestaan onnodig geluid te produceren. Daar uw omwonenden ook van de rust willen genieten.

Artikel 13 Afsluiten diversen
• De havenmeester is ten allen tijde gerechtigd de stroomvoorziening op de jachthaven af te sluiten.
• De havenmeester is ten allen tijde gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties af te sluiten.

Artikel 14 Geschillen
• Geschillen, ontstaan betreffende het havenbeheer, kunnen binnen 10 dagen schriftelijk worden voorgelegd aan de eigenaar van “Jachthaven Boei 12”.

Artikel 15 Slotbepaling
• In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de eigenaar van “Jachthaven Boei 12”.

Ontwerp & Realisatie door Kreatief Webdesign